Гүйцэтгэх удирдлага

Д/Д

ХК

Албан тушаал

Овог

Нэр

Регистрийн дугаар

1

Хөх ган  ХК

Ерөнхий захирал

Бэрэнбарал

Мөнхтөр

ХЕ60021377

2

Хөх ган  ХК

Гүйцэтгэх захирал

Цэдэнсодном

Батболд

ЧК79121713