хувьцааны судалгаа

“ХӨХ ГАН”

ҮЦ-ны Код

Үнэт цаасны нэр

Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг

Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ

Төрийн мэдэлд

5-аас их хувь

5 – аас бага хувь

ҮЦ-ны тоо ширхэг

ҮЦ-ны тоо ширхэг

ҮЦ-ны тоо ширхэг

Эзэмшигч-дийн тоо

533

ХӨХ ГАН

101,317,557

0

0

84,171,605

15,828,395

868

Эзлэх хувь

0.00%

83.08%

15.82%